Beleidsplan Stichting Marky 2024

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Marky het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in december 2023. Indien nodig zal het beleidsplan jaarlijks worden aangepast.

2. Strategie

2.1 Kernprincipes van Marky

Statutaire doelstelling

De doelstelling van Stichting Marky is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

“Stichting Marky heeft ten doel: Het bestrijden van armoede en de bewustwording hiervan. Educatie wordt als belangrijk middel ingezet”

Guatemala heeft iets magisch. De mensen zijn mooi, gastvrij en kleurrijk en de natuur is prachtig, gevarieerd en mysterieus. Maar er is veel armoede, ongelijkheid en geweld. Stichting Marky weet dat educatie het beste middel is om de cirkel van armoede te doorbreken. We kunnen jammer genoeg niet de hele wereld voorzien van goed onderwijs. Maar we kunnen wel beginnen met de prachtige kinderen in Guatemala.

In 2024 werkt Marky samen met verschillende organisaties. Omdat wij vinden dat zij op een mooie manier hun bijdrage leveren aan goed onderwijs. In 2024 worden de projecten 2 keer bezocht, uiteraard geheel op eigen kosten van de bestuursleden. De relatie is ontzettend goed wat enorm helpt met het verstrekken van goede informatie aan de donateurs. Voor ieder project hebben we een concreet doel gesteld. We hopen zoveel mogelijk hulp te krijgen, zodat we eind 2024 een mooie bijdrage aan het onderwijs voor deze kinderen kunnen leveren.

Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Marky heeft geen winstoogmerk en streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van Marky.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12.6 van de statuten wordt bij besluit van ontbinding de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. De bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.

In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld en worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van Marky

Stichting Marky verricht de volgende werkzaamheden:

  • Presentaties geven bij serviceclubs om gelden te werven
  • Jaarlijks het wandelevenement Te Voet Te Veld organiseren
  • Verkoop van (gepersonaliseerde) Marky markers
  • Verkoop van andere producten zoals ansichtkaarten
  • Ontwikkelen van nieuwe producten zoals een kleurboekje
  • Reisprogramma ontwikkelen om met donateurs de projecten te bezoeken
  • Intensief contact onderhouden met de projecten in Guatemala
  • De informatie uit Guatemala overbrengen aan onze donateurs d.m.v. nieuwsbrieven en posts op Social Media
  • Samenwerkingen aangaan met andere stichtingen

3.2 Verrichtte werkzaamheden Marky 2023

2023 was een bewogen jaar. In april 2023 bezocht voorzitter Maaike Dijkmans Guatemala. Met veel informatie over de plannen van de projecten kwam zij terug. Deze reizen zijn voeding voor de fondsenwerving bij thuiskomt. Via de nieuwsbrieven, gesprekken, fondsenaanvragen en presentaties werd deze informatie met (potentiële) donateurs gedeeld. Dit is de basis voor de donaties die we ontvingen in 2023. In deze maanden werd ook de samenwerking met Stichting Wilde Ganzen een feit.

Vanaf oktober 2023 heeft het hele bestuur met een groep vrijwilligers zich volop ingezet om het wandel evenement Te Voet Te Veld te organiseren. Onder de bezielende leiding van bestuurslid Nancy Dekker. Zij heeft hier heel wat van haar vrije uren aan besteed. De wandeling bestaat al 40 jaar en Stichting Marky heeft het evenement overgenomen. Begin januari werd er gewandeld voor de kinderen in Guatemala. Het was een onverwacht, geweldig succes, dankzij de enorme inzet van onze bestuursleden. We haalden 2500 euro tijdens het evenement op. En in de weken erna kwamen er nog mooie donaties binnen. We weten dat dit evenement de komende jaren enorm kan groeien in bekendheid en bezoekersaantal.

3.3 Werving en beheer van gelden

Marky bereikt via de website, via de scholen waar zij mee samenwerkt en via social media potentiele donateurs.  

Het bestuur zal fondsen aanschrijven om gelden te werven voor de gekozen projecten.

Regelmatig zal er een nieuwsbrief verschijnen waarin de voortgang van de projecten zal worden gepubliceerd.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats;

Marky heeft een zakelijke rekening bij de Triodos bank en de geworven gelden gaan via deze rekening. De penningmeester van Marky beheert de bankrekening. De beheerkosten zullen niet meer dan 10% bedragen.

3.4 Vermogen van Marky

Marky houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Marky.

3.5 Bestedingsbeleid

Marky besteedt verkregen inkomsten aan de overeengekomen doelen van de diverse projecten. 

4. Overige

4.1 Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar bestuurlijke activiteiten. Met de activiteiten en evenementen worden er soms logischerwijs kosten gemaakt. Deze zullen niet meer bedragen dan 25% van de te werven gelden. 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van Marky wordt gevoerd door de voorzitter en de penningmeester. 
De jaarrekening van Marky wordt opgesteld door de penningmeester.

4.3 Publicatieplicht

Marky voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website: www.stichtingmarky.nl

Tekst voor publicatie op website

Naam: Stichting Marky
RSIN: 860082805
KvK-nummer: 74948016
Postadres: Theresialaan 101, 5262 BM Vught
Email-adres: maaike@stichtingmarky.nl

Doelstelling

Stichting Marky heeft ten doel: Het bestrijden van armoede en de bewustwording hiervan. Educatie wordt als belangrijk middel ingezet.

Bestuurssamenstelling

Maaike Dijkmans (maaike@stichtingmarky.nl)
Voorzitter

Mik in t Veld
Secretaris

Caspar Beke
Penningmeester

Nancy Dekker
Communicatie & PR

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor stichting Marky.