Privacybeleid Stichting Marky

Stichting Marky verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw donatie en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
Stichting Marky houdt een donateursadministratie bij. Stichting Marky is een stichting en roept haar donateurs via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Stichting Marky verzamelt persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via fondsenwervende activiteiten van Stichting Marky: doneren via de website; doneren n.a.v. een bericht op social media; doneren n.a.v. een fondsenwervende actie via e-mail.

Stichting Marky verzamelt financiële data en persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de donatie en de terugkoppeling naar de donateur. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Stichting Marky heeft de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Stichting Marky: telefoon: +31 (0)6 52408906, mail: maaike@stichtingmarky.nl of website: www.stichtingmarky.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Marky is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Marky, Postbus 886, 5000 AW Tilburg.

Contact met donateurs
Stichting Marky informeert haar donateurs over haar werk via nieuwsbrieven, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de Stichting te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website
Stichting Marky maakt gebruik op haar website van cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging
Stichting Marky heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid
Stichting Marky houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op. De gegevens vindt u onderaan dit document.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over hoe Stichting Marky omgaat met de privacy en persoonsgegevens, dan kunt u die klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Marky
Postbus 886
5000 AW Tilburg


Telefoon: +31 (0)6 52408906
Email: maaike@stichtingmarky.nl