Beleidsplan Stichting Marky

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Marky het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in april 2020. Indien nodig zal het beleidsplan jaarlijks worden aangepast.

2. Strategie

2.1 Kernprincipes van Marky

Statutaire doelstelling

De doelstelling van Stichting Marky is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

“Stichting Marky heeft ten doel: Het bestrijden van armoede en de bewustwording hiervan. Educatie wordt als belangrijk middel ingezet”

Nog krijgen er in deze wereld 250 miljoen kinderen geen of slecht onderwijs. Dit is bijna 40% van alle kinderen in deze wereld. Zonder goed onderwijs blijft de armoede. Stichting Marky wil hier iets aan doen en wil mensen in de westerse wereld hiervan bewust maken. 

Stichting Marky wil tevens laten zien dat goed doen heel eenvoudig en leuk kan zijn. Haar motto is Colour a kid to school. Deze insteek is uniek; creativiteit en armoede bestrijding worden aan elkaar gekoppeld. Dit onderscheidt stichting Marky van de zogeheten steunfondsen. Door allerlei creatieve activiteiten op scholen en evenementen te organiseren ontstaat er betrokkenheid en bewustwording hier voor de problematiek aldaar. Ook zal stichting Marky mensen mee op reis nemen om hen kennis te laten maken met de cultuur en de projecten in den landen.

Stichting Marky initieert en ondersteunt ook eigen projecten die direct of indirect met educatie te maken hebben. 

Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Marky heeft geen winstoogmerk en streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van Marky.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12.6 van de statuten wordt bij besluit van ontbinding de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. De bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.

In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld en worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van Marky

Stichting Marky verricht de volgende werkzaamheden:

  • Kinderen die niet naar school gaan of dreigen te stoppen met school, ondersteunen zodat zij hun opleiding starten of voortzetten. Deze kinderen worden dan opgenomen in ons eigen project.
  • Creatieve activiteiten (kleurmarathon, tekenwedstrijden)  organiseren op scholen en hier om bewustwording creëren
  • Creatieve activiteiten organiseren op evenementen
  • Lesmateriaal ontwikkelen voor scholen
  • Reizen organiseren naar de projecten waar we mee samenwerken
  • Gelden werven voor onze eigen projecten zodat kinderen naar school gaan en hun opleiding voortzetten
  • Gelden werven voor onze verschillende stichtingen welke zich richten op onderwijs in ontwikkelingslanden.
  • Het kiezen van de stichtingen om mee samen te werken
  • De samenwerking optuigen met de betreffende stichtingen

3.2 Werving en beheer van gelden

Marky bereikt via de website, via de scholen waar zij mee samenwerkt en via social media potentiele donateurs.  

Het bestuur zal fondsen aanschrijven om gelden te werven voor de gekozen projecten.

Regelmatig zal er een nieuwsbrief verschijnen waarin de voortgang van de projecten zal worden gepubliceerd.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats;

Marky heeft een zakelijke rekening bij de Triodos bank en het sponsorgeld komt daarop terecht. De penningmeester van Marky beheert de bankrekening. De beheerkosten zullen niet meer dan 10% bedragen.

3.3 Vermogen van Marky

Marky houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van Marky.

3.4 Bestedingsbeleid

Marky besteedt verkregen inkomsten aan de overeengekomen doelen van de diverse projecten. 

4. Overige

4.1 Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar bestuurlijke activiteiten. De activiteiten en evenementen zullen soms wel betaalde krachten vergen. Dit zal niet meer bedragen dan 25% van de te werven gelden. 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van Marky wordt gevoerd door de voorzitter en de penningmeester. 

De jaarrekening van Marky wordt opgesteld door de penningmeester.

4.3 Publicatieplicht

Marky voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website: www.markymarkers.com

Tekst voor publicatie op website

Naam: Stichting Marky
RSIN: 860082805
KvK-nummer: 74948016
Postadres: Theresialaan 101, 5262 BM Vught
Email-adres: maaike@markymarkers.com

Doelstelling

Stichting Marky heeft ten doel: Het bestrijden van armoede en de bewustwording hiervan. Educatie wordt als belangrijk middel ingezet.

Bestuurssamenstelling

Maaike Dijkmans (maaike@markymarkers.com)
Voorzitter

Nico Claassen (penningmeestermarky@gmail.com)
Penningmeester

Mik in t Veld (mik@talba.nl)
secretaris/penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor stichting Marky.